Konstruktion och Design

Utformning och design av ett nytt skyddsrum
Vid ansökan om bygglov kan staten utfärda ett skyddsrumsbesked om att fastighetsägaren ska anlägga ett skyddsrum i nybygget. Utformning och inredning av skyddsrum ska uppfylla gällande regler och krav som anges i MSB publikation SR 15.
Vissa områden i kommunen är s k skyddsrumsområden, områden som kan antas bli särskilt utsatta för verkningar av stridsmedel. Om skyddsrumsområdet innehar en hög befolkningstäthet benämns det som prioriterat skyddsrumsområde.
Den som tänker bygga nytt, bygga till eller bygga om inom ett skyddsrumsområde, bör så tidigt som möjligt begära ett skyddsrumsbesked. Beskedet anger om skyddsrum ska byggas eller inte, om de planerade byggåtgärderna genomförs. Skyddsrumsbesked bör begäras så tidigt som möjligt, så att eventuellt skyddsrum kommer med i projekteringen från början. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan det finns ett besked om skyddsrum.

Den som åläggs att bygga skyddsrum får betalningsersättning från staten. Betalningsersättningen beräknas på schablonbelopp, beroende på skyddsrummets storlek och utformning, och betalas ut när skyddsrummet är besiktat och godkänt.
Alla projekteringshandlingar och styrande dokument som berör skyddsrummet ska granskas och godkännas av en sakkunnig innan arbetet får påbörjas.
För närvarande (2019) byggs inga nya skyddsrum - om det inte är som ersättning för ett förlorat skyddsrum. Om skyddsrummet uppförs som ersättning för ett motsvarande som skall rivas utgår ingen statlig betalningsersättning.

Konstruktion av ett nytt skyddsrum eller ändringar i ett befintligt
Stommens tjocklek, armering och övrig konstruktionsutformning ska uppfylla gällande regler och krav som anges i MSB publikation SR 15.
Alla projekteringshandlingar och styrande dokument som berör skyddsrummet ska granskas och godkännas av en sakkunnig innan arbetet får påbörjas.
Efter hand kan uppstå behov av mer eller mindre omfattande ändringar för att kunna nyttja skyddsrummet på ett ändamålsenligt sätt i fredstid.
Under förutsättning att skyddsförmågan inte försämras får ändringar i skyddsrummet göras. MSB har utfärdat typiserade lösningar på ändringsarbeten som får utföras. Alla ändringar kräver att arbetet och utförandet är kontrollerat och intygat som korrekt från en skyddsrumssakkunnig.

Skyddsrumsprojekt i Luleå AB

Spelmansvägen 8, 975 93 LULEÅ
Sweden

Kontakta oss

Telefon: 070 - 549 65 94
E-post: michael.ohgren@skyddsrum.nu

Get connected!

Facebook
Linked In
© 2015 Iyengarstudio