Underhållsbesiktning

Ett skyddsrum ska kontrolleras genom återkommande besiktning c:a var tionde år. Från och med den 1 januari 2009 är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som ansvarar för att kontrollen utförs. MSB har avtal med certifierade kontrollanter och sakkunniga som utför denna kontroll. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsrummet underhålls och att funktionen som skyddsrum är säkerställd.

Planerat underhåll
Skyddsrum ska liksom övriga utrymmen i fastigheten användas för andra ändamål i fredstid. Dock ska installationer och inredning för skyddsrumsfunktionen vårdas och underhållas av fastighetsägaren genom ett planerat underhåll:

 • Smörjning och justering av beslag och gångjärn i dörrar och luckor
 • Rengöring och smörjning av ventilationsaggregat, avstängningsventiler och golvbrunnars avstängningar
 • Rostskyddsmålning av dörrar, karmar, stålpelare, luckor och stegar
 • Utbyte av trasiga glödlampor och säkringar
 • Tillsyn att inredning, utrustning och verktyg som tillhör skyddsrummet förvaras inlåst och skyddat från damm och fukt
 • Tillsyn att skyddsrumsritning, driftsinstruktioner och övriga tillhörande dokument förvaras inlåst och skyddat från damm och fukt
 • Tillsyn och ansvar för att installationer och inredning inte byggs igen eller att håltagningar görs i skyddsrummets stomme på ett icke godkänt sätt. Läs mer om ändringar i skyddsrum under avsnittet "Fastighet med skyddsrum"


Åtgärder före kontroll av skyddsrum
När du får en kallelse till kontroll av ditt skyddsrum är det några viktiga saker att tänka på:

 • Samtliga utrymmen i skyddsrummet ska vara tillgängliga för kontroll, även utrymmen som lägenhetsförråd inne i skyddsrummet
 • Tillhörande utrymmen som skyddsrumsförråd, närliggande lokaler och el-centraler ska vara tillgängliga för kontroll
 • Skyddsrumsutrustningen skall vara åtkomlig och lätt överskådlig till alla delar

Skyddsrummets komponenter skall i förekommande fall vara åtkomliga:

 • samtliga skyddsdörrar (observera att inbyggda skyddsdörrar skall friläggas)
 • fläktaggregat med tillhörande utrustning
 • luftintag
 • eventuellt sandfilter
 • utrymningsschakt
 • ventiler samt skyddsplåtar till öppningar
 • golvbrunnar och tappställe för vatten
 • väggenomföringar för kablar
 • monterbara pelare
 • avstängningsventiler för värme- och vattenrör
 • luckor
 • renslucka för avloppsledning
 • radiatorer
 • belysningsarmaturer

Om åtgärderna i det planerade underhållet enligt ovanstående avsnitt inte utförts så är det väl dags när kallelsen kommer...

Besiktningsprotokoll och föreläggande från MSB
Om skyddsrummet har brister redovisas dessa med beteckningarna U eller E. Beteckningen U avser bristande underhåll och åtgärden ska ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren. Vissa brister och fel betecknas med ett E och avser moderniseringar eller ändringar med hänsyn till gällande skyddsrumsregler och åtgärdandet ersätts av staten. Brist med beteckningen E ska i första hand ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren och ersättning utbetalas från staten enligt fastställd riktprislista när skyddsrummet godkänts.

Godkännandebevis
När skyddsrummet är godkänt - vid den första kontrollen eller vid efterkontrollen som görs när samtliga brister åtgärdats utfärdar MSB ett Godkännandebevis

Skyddsrumsprojekt i Luleå AB

Spelmansvägen 8, 975 93 LULEÅ
Sweden

Kontakta oss

Telefon: 070 - 549 65 94
E-post: michael.ohgren@skyddsrum.nu

Get connected!

Facebook
Linked In
© 2015 Iyengarstudio